Herkese Merhabalar,

Bir önceki yazım ile başlattığım yazı dizimize aynı hızla devam ediyoruz. Partilerin seçim bildirgelerinde, parti programlarında ya da tüzüklerinde bizlere sundukları bilişime bakış açılarını ve vaatlerini alfabetik sıraya göre, tarafsız ve yorumsuz olarak sizlere sunmaya kaldığımız yerden Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ile devam ediyoruz.Bağımsız Türkiye Partisi ( http://www.btp.org.tr/i )

Parti Programındaki Bilişim ile İlgili Konular
(http://www.btp.org.tr/index.php?sayfa=icsayfa&sirano=67 )

İçeriği aynen aktarıyorum;

SANAYİLEŞME ve TEKNOLOJİ

Rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisinde önem verilen kaliteli bol üretim için devlet, alt yapıyı hazırlayarak hür teşebbüsü sanayiye teşvik edecektir. Öyle ki hantal tesisler yerine kaliteye ve çok üretime önem vererek yaygınlaşan bir politika izlenecektir.

Sanayi üretiminde hedef sadece iç ihtiyacı karşılamak olmayıp ihracata yönelik makro projeler geliştirilecektir ki döviz girdisiyle ülke ekonomisine katkı yapılabilsin. Özellikle bilgi toplumu ve iletişim çağının şartları dikkate alınarak bilgi teknolojisine, elektronik sanayiye önem verilecektir.

Sanayileşmenin, ekonominin belkemiğini teşkil ettiği gerçeğinden hareketle tarım ve hayvancılığın da teknolojik imkan ve yatırımlarla geliştirilmesi esas alınacaktır.

Türkiye’nin teknolojik atılımını gerçekleştirebilmek için şu alanlara öncelik verilecektir:

İleri teknolojiler teşvik edilecektir.

Ülke sanayii, esnek üretim teknolojilerine yönlendirilecektir.

TÜBİTAK gibi AR-GE(Araştırma-Geliştirme) kurumlarının imkanları genişletilecektir.

Ulaşımda demir yolu, metro, raylı sistemlere ve denizciliğe ağırlık verilecektir.

Uzay, havacılık ve savunma sanayilerinde alan ve ürün bazında yatırım ve gelişme stratejisi oluşturulacaktır.

Biyo-teknolojide AR-GE’ye önem verilecektir.

Çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayıcı teknolojiler tercih edilecektir

KİTLE İLETİŞİM

Çağımızı bilgi çağı yapan, dünyayı bir ekrana sığdıracak kadar küçülten, şüphesiz kitle iletişim araçlarıdır.

Elektronik sanayiinin gelişmesi, son safhada uydu yoluyla haberleşmeyi ve nihayet interneti ortaya çıkarmıştır. Artık internet yoluyla dünyanın her yerinden bilgi almak ve vermek mümkün olabilmektedir.

Kitle iletişim araçları içerisinde aynı zamanda bir nevi yaygın eğitim türü olan medyanın yeri büyüktür. Medyanın (gazete, dergi, radyo, televizyon...), hem doğru haber alma, hem de kamuoyu oluşturma, tanıtım gibi hayati görevleri vardır.

Devlet, kitle iletişim kuruluşlarına özel önem verecek ve destekleyecektir. Medya, yapıcı görev yapması yönünde teşvik edilecektir.

BİLİM, ARAŞTIRMA ve TEKNOLOJİ

Gerçek kalkınmanın, dünya ile rekabet etmenin temel unsurlarından biri de, bilim ve teknolojide üstün olmaktır.

Bilimsel Araştırma-Geliştirme(AR-GE) faaliyetleri özellikle teşvik edilecektir.

Üniversiteler ve sanayide AR-GE’ye önem verilecektirBüyük Birlik Partisi ( http://www.bbp.org.tr/ )

Parti Programındaki Bilişim ile İlgili Konular
( http://www.bbp.org.tr/?doc=program )

İLETİŞİM (Basın – Yayın )

Modern dünyada iletişim başlı başına bir sosyal alan ve sektör olma yolundadır. Türkiye'nin modern dünyada güçlü bir devlet olarak varolabilmesinin temel şartlarından biri olan iletişim endüstrisindeki yeni teknolojilerin süratle alınması ve bu alanda kalifiye elemanların yetiştirilmesi ile mümkündür.

İletişim sermayesinin dağılımında ve teknolojilerini kullanımı reklam metaı olarak istismarı önleyecek insanın özü ve toplum ahlakıyla çelişmeyecek her türlü üretici çalışma teşvik edilecektir.

BİLİM VE ARAŞTIRMA

Çağımızda toplum, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerle, enformasyon toplumuna dönüşmekte ve yoğun bilgi, üretimi ve maliyeti etkileyen en önemli faktör olmaktadır. Rekabet üstünlüğü , ancak çalışanların teknolojik yeniliklere paralel olarak bilgi ve beceri düzeyini yükseltmekle sağlanabilmektedir. Böylece ülkelerarası rekabette eğitim stratejik bir önem kazanmaktadır.Cumhuriyet Halk Partisi (http://www.chp.org.tr/ )

2007 Seçim Pusulasındaki Bilişim ile İlgili Konular
(http://www.chp.org.tr/index.php?module=museum&page=show&entry_id=1275)

Bu başlık altındaki sadece bilişim ile ilgili kısımları sunuyorum;

SANAYİLEŞME, BİLİŞİM, ESNAF

AR-GE'ye destek, her alanda teknolojik yapılanma...

• Türk sanayisinin genel anlamda rekabet gücünü artıracak AR-GE benzeri alanlara yoğun destek sağlayacağız. Araştırma ve Geliştirmeye (AR-GE) her yıl GSMH'nın % 0,60 (2008 yılı için 3,4 milyar YTL) oranında doğrudan nakdi destek sağlayacağız. “AR-GE harcamalarının GSYİH'ye oranını” 5 yıl içinde %2'ye çıkaracağız. Yani, bugünkü düzeyini ikiye katlayacağız; bunun yarısını kamu kesimi ve kaynağıyla gerçekleştireceğiz.

• Devlet, özel ve vakıf üniversitelerinin kurulu kapasitelerinin verimli kullanılabilmesi ve bulunduğu coğrafyada bilgi, araştırma ve öğrenimde çekim merkezi haline gelmesi amacıyla Türkiye'yi bölgemizin bir eğitim ve AR-GE üssüne çevireceğiz.

• Yetişmiş insan kaynağımızın emeğini, beyin birikimini, fikir ve projelerini, verimlilik içerisinde ekonomiye kazandırmak için üniversite-özel sektör ve kamu araştırma birimlerinin işbirliğini sağlayacağız.

• Yurt dışında bulunan mühendislerimize, uzmanlarımıza, girişimcilerimize ve yatırımcılarımıza Türkiye'de yaşanabilir ve çalışılabilir bir ortam sunarak, beyin göçünü tersine çevireceğiz.

Bilgi ve diğer ileri teknoloji sektörlerine yoğun destek sağlayacağız.

Türk sanayisinin genel anlamda rekabet gücünü artıracak AR-GE benzeri alanlara yoğun destek sağlayacağız. Bilgi teknolojileri, bilişim ve yazılım, bio-teknoloji, genetik, uzay, yeni malzemeler, savunma sanayii gibi ileri teknoloji sektörlerini ekonominin sürükleyici öncü sektörlerine dönüştürmek için özellikle destekleyeceğiz. Bu alandaki teşvikleri daha uzun vadeli hale getireceğiz.


Bu başlık içeriğini aynen aktarıyorum;

BİLGİ TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİMDE ÖNDER ÜLKE OLACAĞIZ

İçinde bulunduğumuz yeni bin yılın en sarsıcı özelliği, "değişim" kavramında gizlidir. Bilgi ve iletişim teknolojileri, internet, genetik, nano-teknoloji, biyo-teknoloji, nöro-teknoloji ve pek çok başka yeni teknoloji hızla yaygınlaşmaktadır. Bu araçlardan etkin bir biçimde yararlanan yeni mal ve hizmetlerin kullanıma sunulmasıyla yaşamın tüm boyutları; çalışma, üretim, ticaret, iş yapma, eğlence, öğrenme, yönetim ve yaşam biçimleri hızla değişmektedir.

Kol emeğinin yerini zihinsel emek almakta; bilgi, bilim, teknoloji, Ar-Ge, zekâ bir üretim faktörü olarak ön plana çıkmaktadır.

Ekonomik ve sosyal yaşamı derinden etkileyen bu değişimler, dünyayı sanayi devriminden daha köklü bir biçimde yeni bir toplum biçimine taşımaktadır.

“Bilgi Toplumu” olarak adlandırılan bu dönüşümü yapmaya ve bilgi çağının gereklerini bir an önce yerine getirmeye kararlıyız.

Hedefimiz, Türkiye'yi “Bilgi Toplumu”na dönüştürmektir. Bu hedef; altyapı, eğitim, insan kaynakları ve teknoloji gereksinimlerinin
göz önünde tutulacağı ve gerekli tüm yasal düzenlemelerin bir bütün olarak ele alınacağı bir “Bilişim Reformu”yla gerçekleştirilecektir.

Bilişim Reformu kapsamında;

• Dünyayla bütünleşmek ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bireylerin ve kurumların etkin bir biçimde ve makul fiyatlarla kullandığı,
hizmet ve içeriklerin adil olarak sunulduğu güçlü bir internet ve iletişim altyapısı oluşturulacaktır. Geniş bant hizmetler ve yeni nesil iletişim teknolojileri alanlarında gerekli altyapı çalışmaları hızlandırılacaktır. Elektrik - yol - su hizmetlerinde olduğu gibi, devletin her haneye internet erişim olanağı sağlaması Bilgi Toplumu projemizin nihai adımlarından biridir.

• Eğitimdeki temel amacımız, düşünen, sorgulayan, yaratıcı, girişimci, yenilikçi, dünyaya açık, bilgiye-teknolojiye ve sanata ilgi duyan bireyler yetiştirmektir. Ülkemizin tüm kaynaklarını seferber ederek, bilgili insan gücü yetiştirmek önceliğimizdir. Eğitim sistemimizde, bilgi toplumuna uygun bireylerin yetiştirilmesine dönük değişiklikler yapılacaktır.

• Yazılım, bilgi toplumunun altyapısını oluşturan temel endüstrilerden biridir. Yazılım üretiminin 'bacasız sanayi' olarak adlandırılması,
iş kurma maliyetlerinin düşüklüğü ve yaratılan katma değerin yüksekliği nedeniyle de ayrıca önem kazanmaktadır. Ülkemiz, genç ve dinamik insan gücü potansiyeli ve bulunduğu coğrafî konum itibariyle uluslararası yazılım pazarından pay alabilme şansına sahip bulunmaktadır. Yazılım üretimi, AR-GE kapsamında stratejik bir alan olarak belirlenecek ve ülke çapında desteklenecektir. Bu amaçla, kamu kesiminin yazılım ihtiyacının olabildiğince yerli yazılım kaynağından karşılanması hedef alınacaktır.

• Bilişim işgücü yetiştirilmesine ve programcı eğitimine hız verilecek, ara eleman eğitimine başlanacaktır. Bu konularda, özellikle işsiz üniversite mezunları için hızlandırılmış programlar yaratılacak ve ciddi bir sosyal yaranın yeni bir alanda yaratılacak istihdamla azaltılması hedeflenecektir.

• Girişimcilik özendirilecek, çekirdek sermaye ve risk sermayesi yatırımları teşvik edilecektir.

• Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak ve teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak üzere üniversite-sanayi işbirliğini artıracak ve özendirecek yeni düzenlemeler yapılacaktır.

• Teknoparklar yeni bir anlayış çerçevesinde yapılandırılarak ülke çapında yazılım geliştirme, satın alma ve pazarlama konularında danışma ve uzmanlık kurulları oluşturulacak, standartlaşma, teknolojik anlamda yönlendirme ve dış pazarlara açılma konusunda pazarlama ve dışsatım destekleri sağlanacaktır.
Bir sonraki yazımızda yine kaldığımız yerden Partilerin Bilişime Bakış Açılarını paylaşmaya devam edeceğim.

Lütfen yukarıdaki aktardığım içeriklerle ilgili tespit ettiğiniz yanlışlıklar ya da eksiklikler varsa beni uyarınız ki okurlarımızı yanlış bilgilendirmeyelim.

Tekrar paylaşmak üzere,

Sevgi ve Saygılarımla.

Fikrinizi Paylaşın! :)

Yorum Gönderme